Regulamin dostaw w Warszawie

Regulamin usługi DARMOWA DOSTAWA W WARSZAWIE.

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa:

- zasady korzystania z serwisu prowadzonego pod domeną www.warszawa.ekozakupy.pl (zwanego dalej „Serwis”), prowadzonego przez firmę ATTILA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 40, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000483660, posiadającą numer REGON: 341501293 oraz numerze NIP: 554-292-26-49 (zwaną dalej „Usługodawcą”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis (dalej zwanych „Użytkownikami”).

- prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników Serwisu, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;

- zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Serwis umożliwia Użytkownikom przeglądanie w sieci Internet oferty sklepu należącego do EKOZakupy.pl i składanie zamówień online na dostępne w nich produkty wraz z dostawą.

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Płatność za zamówione w Serwisie produkty określona jest szczegółowo w podsumowaniu zamówienia.

Zamówienie w sklepie oznacza zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia Użytkownikowi mailowo lub telefonicznie faktu przyjęcia zamówienia.

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

Użytkownik zobowiązany jest do:

- przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu

- zapoznania się z treścią regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu; Użytkownik, który nie wyraża zgody na postanowienia regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Serwisu

- składania jedynie rzeczywistych zamówień

- dokonywania płatności za złożone zamówienia

 

Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści bezprawnych.

Użytkownik nie może dokonywać czynów mających na celu zakłócanie działania Serwisu. Wszelkie takie działania mogą skutkować zawieszeniem możliwości korzystania z Serwisu, a Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków w wypadkach, w których zachodzi podejrzenie o popełnienie czynu zabronionego.

 

II. Korzystanie z usług i Serwisu

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem Usługodawcy:
- połączenie z siecią Internet
- przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadająca oprogramowanie do akceptacji plików cookies
- posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia

Korzystanie z serwisu lub aplikacji jest dobrowolne.

Serwis i aplikacje są przeznaczone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoba prawna może mieć własny profil pod warunkiem wskazania osoby fizycznej jako Użytkownika.

Korzystanie z Serwisu możliwe jest po dokonaniu rejestracji, a także bez dokonywania rejestracji. Pewne funkcjonalności Serwisu dostępne są jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.

Użytkownik chcący się zarejestrować powinien wybrać formularz ZAREJESTRUJ SIĘ i podać następujące informacje: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, dane adresowe, e-mail oraz unikalne hasło.

Po pozytywnej weryfikacji zostanie utworzone konto Użytkownika, w którym przechowywane będą jego ustawienia konfiguracyjne oraz dane podane w czasie rejestracji. Dane te będą niewidoczne dla innych Użytkowników.

Po dokonaniu tej czynności Użytkownik poproszony zostanie o weryfikację swojego zgłoszenia rejestracyjnego poprzez aktywację otrzymanego na podany adres e-mailowy specjalnego linku.

Użytkownik niezarejestrowany w celu złożenia zamówienia powinien podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres do dostawy oraz wybrać sposób płatności.

 

III. Zamówienia i płatność

Użytkownicy, chcący dokonać zamówienia bez rejestrowania się w Serwisie, powinni przestrzegać następujących kroków:
- wybór produktów z oferty w Serwisie poprzez ich zaznaczenie a następnie dodanie ich do koszyka
- wypełnienie następujących pól w formularzu zamówienia: imię, nazwisko, miejscowość, ulica, numer budynku, telefon kontaktowy, adres e-mail
- sprawdzenie dostępności usługi dostawy w wybranym rejonie następuje automatycznie - o braku możliwości realizacji dostawy dla wpisanego adresu Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem; zakres dostaw można także sprawdzić wcześniej w zakładce DOSTAWY W WARSZAWIE.
- ostateczne zaakceptowanie całego zamówienie poprzez kliknięcie przycisku potwierdzenia zamówienia.
- dokonanie wyboru metody płatności

Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie, chcący dokonać zamówienia, powinni przestrzegać poniższej procedury:
- zalogowanie się do Serwisu
- wybór produktów z oferty w Serwisie poprzez ich zaznaczenie a następnie dodanie ich do koszyka
- wybranie z listy zapisanych adresów tego, na który ma zostać dostarczona usługa
- ostateczne zaakceptowanie całego zamówienie poprzez kliknięcie przycisku potwierdzenia zamówienia.
- dokonanie wyboru metody płatności

Wybierane przez użytkownika produkty na bieżąco wyświetlane są w koszyku zamówień, do którego w każdej chwili użytkownik może dodać nowy lub usunąć wybrany wcześniej produkt.

Po dokonaniu wyboru produktów, użytkownik uzyska możliwość przejrzenia pełnej ich listy wraz z cenami jednostkowymi i łączną ceną za całe zamówienie.

Po właściwym wykonaniu wszystkich kroków opisanych w punktach 1 i 2 powyżej, zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez użytkownika w trakcie rejestracji.

Usługodawca akceptuje następujące formy płatności:
- płatność przy odbiorze – gotówką lub kartą kredytową
- płatności online realizowane przez Blue Media S.A.

Użytkownik może po złożeniu zamówienia otrzymać fakturę obejmującą dane zamówienie. W celu jej wystawienia konieczne jest wprowadzenie danych do faktury w pole Komentarz/Dane do faktury, podczas zatwierdzania zamówienia. Faktura zostanie przesłana do użytkownika w ciągu 2 dni roboczych drogą elektroniczną.

Usługodawca zastrzega, że dostawy prowadzone są tylko na obszarze zdefiniowanym w formularzu oraz zakładce DOSTAWY W WARSZAWIE.

 

IV. Reklamacje

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie Sklepu Internetowego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. 
Zawiadomienie o zwrocie towaru/ów lub reklamacji należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail sklep@ekozakupy.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 885 854 934.
Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Klienta, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji. Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzenia pojedynczego produktu w transporcie lub całej paczki konieczne jest niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedającego. W przypadku uszkodzenia przesyłki przez firmę kurierską konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera. Podstawą reklamacji jest załączenie dowodu zakupu.
Zwracany bądź reklamowany towar powinien być wysłany i dokładnie oznaczony jako reklamowany wyłącznie na adres Żywność Ekologiczna ul. Rzeczpospolitej 23, Warszawa po uprzednim potwierdzeniu zwrotu przez biuro EkoZakupy.pl.
Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 
Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). 
Klient traci uprawnienia w ust. 6 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie, z zastrzeżeniem ust 8 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
Sklep www.warszawa.ekozakupy.pl nie przyjmuje paczek odsyłanych “za pobraniem”. 


V. Odpowiedzialność

Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia pełnej dostępności Serwisu, nie gwarantuje jednakże tego oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie z ważnych powodów, np. prawnych czy ekonomicznych.

Zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu nie wymaga uprzedniego ogłoszenia. Jakakolwiek zmiana usługi nie wpłynie niekorzystnie na realizację złożonego zamówienia.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu przez innych Użytkowników.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych w Serwisie, jednak Usługodawca nie gwarantuje, że są one kompletne i wyczerpujące.

Usługodawca może zamieszczać w serwisie lub aplikacji reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług osób trzecich.

Usługodawca może czasowo zawiesić działanie Serwisu, gdy koniecznie to będzie usunięcie awarii lub poprawa działania Serwisu.

 

VI. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych jest Attila sp. zo.o., ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz.

Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zakupu przetwarzane są wyłącznie w celu związanym z obsługą konta oraz w związku z realizacją złożonego zamówienia, w tym na potrzeby związane z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także w związku z ewentualnymi reklamacjami i działaniami windykacyjnymi.

Dane mogą być przetwarzane również w celach marketingowych po wyrażeniu stosownej zgody.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji ww. celów.

 

VII. Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz na stronie Serwisu, pod adresem URL https://www.warszawa.ekozakupy.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl